Žindymo Lietuvoje skatinimo ir susijusių problemų sprendimo DEKLARACIJA

RUGPJŪČIO 1-7 D. TARPTAUTINĖ ŽINDYMO SAVAITĖ: SVEIKINAME VISAS ESAMAS IR BŪSIMAS MAMAS, VISAS ORGANIZACIJAS IR ASMENIS, PALAIKANČIUS ŽINDYMĄ!

Daug metų dirbdami su žindyvėmis ir stebėdami Lietuvos žindymo paramos, skatinimo ir apsaugos situaciją, manome, kad šiuo metu pribrendo tinkamas laikas konstruktyviam tarpinstituciniam pokalbiui.

VšĮ “Pradžių pradžia” ir prie jos veikiančių mamų savanorių iniciatyvinė grupė parengė Žindymo Lietuvoje skatinimo ir susijusių problemų sprendimo Deklaraciją ir išsiuntė ją visoms susijusioms institucijoms. Kviečiame perskaityti Deklaraciją ir išsakyti savo nuomonę.

ŽINDYMOMO LIETUVOJE SKATINIMO IR SUSIJUSIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO

DEKLARACIJA

Vilnius

2011-07-26

Lietuvos vykdomoje sveikatos politikoje neskirta dėmesio vieningai žindymo apsaugos, paramos ir skatinimo programai. Viena iš kūdikių nežindymo ar palyginti trumpo žindymo priežasčių mūsų šalyje – moksliškai nepagrįstos informacijos apie žindymą ir klaidinančios reklaminės informacijos sklaida. Tokia informacija formuoja neteisingas, neigiamą įtaką sveikatai turinčias motinų, sveikatos priežiūros specialistų ir visos visuomenės nuostatas apie žindymą bei sudaro sąlygas tarptautinių ir LR teisės aktų pažeidimams, lemia kitas, su žindymo apsauga, parama ir skatinimu susijusias problemas:

1. Netinkamas Vaiko teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimas. Vaiko teisių konvencijos 24 straipsnis numato, kad vaikas turi teisę į kuo geriausią sveikatos apsaugą. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) ir Jungtinių Tautų vaikų fondo (toliau – UNICEF) rekomendacijomis, viso pasaulio pažangiose šalyse vieningai sutariama, kad geriausias ir pigiausias naujagimio, kūdikio bei mažo vaiko sveikatos stiprinimas – žindymas, turintis ilgalaikį teigiamą poveikį sveikatai visą žmogaus gyvenimą. Vaiko teisių konvencijos 24 straipsnio 2 dalies e) punktas numato, kad valstybės, šios konvencijos dalyvės, privalo informuoti visus visuomenės sluoksnius, ypač tėvus, apie žindymo privalumus bei plėtoti švietimą šioje srityje. Lietuvos gimdymo stacionaruose ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigose mažus vaikus auginantiems tėvams nesuteikiama tinkamos informacijos apie žindymą, konsultuojantys specialistai dėl subjektyvių įsitikinimų neskatina motinų žindyti, dažnai neturi reikiamų žinių. Kadangi šio tarptautinio teisės akto nuostata dėl informacijos apie žindymo privalumus skleidimo Lietuvoje nėra tinkamai įgyvendinama ir nėra įgyvendinimo kontrolės mechanizmų, santykinai didelė dalis motinų nežindo arba kūdikius žindo itin trumpai. Dėl to Vaiko teisių konvencijoje įtvirtinta vaikų teisė į geriausią sveikatos apsaugą yra nuolat pažeidžiama.

2. Lietuvos sveikatos sistemai skirtų lėšų švaistymas. Pažangios šalys yra ekonomiškai suinteresuotos žindymo populiarinimu, nes pasaulyje atliktų klinikinių tyrimų duomenimis yra įrodyta, kad dirbtinis naujagimių ir kūdikių maitinimas daro neigiamą įtaką fizinei ir psichinei vaikų sveikatai, o nežindžiusios moterys dažniau serga įvairiomis lėtinėmis ligomis. Todėl atsakingoms valstybės institucijoms nesiimant veiksmų skatinti motinas maitinti kūdikius natūraliai, valstybė šioje srityje nevykdo visuomenės sveikatos stiprinimo, grindžiamo ligų profilaktika, o tai didina terapinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei ligos pašalpų mokėjimo išlaidas – taip švaistomos sveikatos sistemos ir visos valstybės lėšos.

3. Ydinga sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistema. LR Medicinos praktikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalis, LR Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalis ir 14 straipsnio 3 dalis nustato gydytojo, bendros praktikos slaugytojo ir akušerio pareigą tobulinti savo profesinę kvalifikaciją Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Šiuo metu pediatrų, neonatologų, šeimos gydytojų ir kitų specialistų, prižiūrinčių kūdikių, vaikų bei motinų sveikatą, kvalifikacijos tobulinimas žindymo klausimais iš esmės nevyksta. Tam tikrus seminarus apie kūdikių ir vaikų mitybą sveikatos priežiūros specialistams remia ir organizuoja motinos pieno pakaitalų (mišinių) platinimo kompanijos, todėl pateikiama neteisinga informacija, argumentuojama subjektyviomis tyrimų interpretacijomis, nemokamai dalinamos dirbtinį maitinimą skatinančios priemonės. Tuo pažeidžiamas Tarptautinis motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodeksas bei Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr. V-612 patvirtintų Sveikatos priežiūros įstaigose taikomų tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodekso reikalavimų (toliau – Rinkodaros kodekso reikalavimai) 2 punktas. Sveikatos apsaugos ministerija turėtų nustatyti privalomų, šiuolaikine moksline literatūra paremtų, PSO ir Europos Bendrijos gaires bei Rinkodaros kodekso reikalavimus atitinkančių, žindymo ir laktacijos valdymo mokymų tvarką ir turinį kūdikių ir vaikų sveikatą prižiūrintiems specialistams.

4. Pacientų teisių pažeidimai. Sveikatos priežiūros specialistų teikiamos konsultacijos motinoms kūdikių žindymo ir/ar kitokio maitinimo klausimais yra laikytinos asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, kurių tikslas – vaiko sveikatos stiprinimas ir sveikatos sutrikimų prevencija (LR Civilinio kodekso 6.725 str. 2 d., Sveikatos sistemos įstatymo 2 str. 6 d.). Pagal LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, o pagal to paties įstatymo 5 straipsnio 3 dalį pacientas (šiuo atveju – paciento atstovas, motina) turi teisę į visapusišką informaciją. Motinoms teikiamos informacijos apie vaikų maitinimą turinį nustato Rinkodaros kodekso reikalavimų 5 punktas. Tačiau gydytojų bei kitų sveikatos priežiūros specialistų praktikoje šio punkto nėra laikomasi. Sveikatos priežiūros įstaigose teikiant neteisingą arba nevisapusišką informaciją apie žindymą ir alternatyvius kūdikių maitinimo būdus, pažeidžiama pacientų (vaikų) teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir pacientų atstovų (motinų) teisė į informaciją. Minėtų pažeidimų išvengti padėtų kontroliniai mechanizmai: žindymo inicijavimo ir žindymo komplikacijų rodmenų gimdymo stacionaruose, žindančių motinų skaičiaus pasikeitimų, kūdikių ir mažų vaikų išimtinio ir mišraus žindymo paplitimo stebėsena, rezultatus įtakojančių veiksnių identifikavimas, analizė ir nuolatinis situacijos gerinimo priemonių kūrimas. Taip pat būtina vykdyti Rinkodaros kodekso reikalavimų 10 punkte nustatyto draudimo sveikatos priežiūros darbuotojams ar jų šeimų nariams priimti iš pieno pakaitalų gamintojų ar platintojų bet kokį materialinį atlygį laikymosi kontrolę.

5. Neužtikrinamas sveikatos priežiūros prieinamumas. Naujagimių sveikata rūpinasi neonatologai ir pediatrai, kūdikių – pediatrai ir šeimos gydytojai, o žindanti moteris turi kreiptis dar į kitą specialistą, jeigu jai iškyla sunkumų, susijusių su kūdikio žindymu. Laktacijos valdymas nėra nei neonatologijos, nei pediatrijos ar bendrosios medicinos praktikos sritis. Kreiptis į mamologą žindanti moteris taip pat negali, nes žindymas nėra krūtų liga. Lietuvoje gimdymo stacionarai pagimdžiusių ir išrašytų žindančių motinų nekonsultuoja. Tai rodo, kad žindančių moterų atžvilgiu nėra užtikrinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų komunikacinis ir organizacinis priimtinumas, o kartu ir prieinamumas (LR Sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 10 dalis). Žindančios motinos turi turėti galimybę būti nukreiptos pas žindymo ir laktacijos valdymo specialistą. Pagal moksliškai pagrįstas rekomendacijas vienam tūkstančiui pagimdžiusių moterų turėtų dirbti vienas kvalifikuotas žindymo ir laktacijos valdymo specialistas, tačiau tokia medicinos praktikos ir/ar slaugos specializacija Lietuvoje nėra įteisinta. Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašas arba Specializuotos slaugos sričių sąrašas gali būti papildomas nauja medicinos praktikos ar slaugos sritimi, Sveikatos apsaugos ministerijai pritarus pateiktiems tokios specialisto rengimo programos ir atitinkamos medicinos normos projektams, suderintiems su aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis tokius specialistus, ir/arba atitinkamos specializacijos draugija (2004-06-28 Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ 2.4 punktas; 2009-12-17 Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1037 „Dėl Specializuotos slaugos sričių sąrašo patvirtinimo“ 3.2 punktas). Todėl sveikatos priežiūros specialistus rengiančiose aukštosiose mokyklose turėtų būti sudarytos naujos žindymo ir laktacijos valdymo programos, užtikrinančios šių dalykų integruotą, specializuotą ir šiuolaikiniais moksliniais tyrimais grįstą mokymą, o programų bei medicinos normų projektai pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai.

6. Pacientų diskriminacija pagal gyvenamą vietovę. Pagal LR Paciento teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punktą diskriminacija bet kokiais pagrindais yra draudžiama. Stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms yra suteiktas „Naujagimiams palankios ligoninės“ statusas (toliau – NPL), daugiausiai yra Kaune – trys gimdymo stacionarai, tik po vieną NPL yra Vilniuje, Panevėžyje, Marijampolėje, Pasvalyje ir Vilkaviškyje, o Klaipėdoje ir Šiauliuose bei kituose Lietuvos miestuose NPL iš viso nėra. Gimdyvės ir jų naujagimiai gauna prastesnės kokybės arba visai negauna sėkmingą žindymą užtikrinančių sveikatos priežiūros paslaugų, jei gyvena vietovėje, kurioje nėra NPL. Gimdanti moteris negali visiškai laisvai pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigos gimdymui, nes yra ribojama laiko ir atstumų. Gimdyvė ir jos naujagimis patiria diskriminaciją, jei patenka į ligoninę, neturinčią NPL statuso. Todėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr. V-613 „Dėl Stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal Naujagimiams palankios ligoninės reikalavimus laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ nustatytas savanoriškas NPL iniciatyvos įgyvendinimas turėtų būti iš esmės peržiūrėtas, siekiant, kad PSO ir UNICEF priimti NPL tarptautiniai reikalavimai taptų visų Lietuvos gimdymo stacionarų praktikos standartais.

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, p r a š o m e J ū s ų:

1. Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, jų laikymosi kontrolės mechanizmų sukūrimą ir vykdymą bei imtis visų kitų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad minėtos problemos būtų išspręstos, o su žindymu susijusios teisės aktų nuostatos nebūtų pažeidžiamos;

2. Informuoti VšĮ „Pradžių pradžia“ (Traidenio g. 34–5, LT-08116 Vilnius) apie visas priemones, kurių numatoma imtis išdėstytoms problemoms spręsti, bei sudaryti galimybę deleguoti žindymo specialistus į sudaromas darbo grupes ir/ar teikti konsultacinę pagalbą susijusiais klausimais.

VšĮ „Pradžių pradžia“

VšĮ „Pradžių pradžia“ mamų-rėmėjų iniciatyvinė grupė

DĖMESIO! Visus norinčius palaikyti Deklaraciją, kviečiame pasirašyti Peticiją.

Komentarų nėra

Palikti atsiliepimą

€0.000 Prekių